Nieuw elektriciteitsstation weer stap dichterbij

Geschreven door Redactie

Lelystad is weer een stap dichter bij een nieuw elektriciteitsstation.

Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en het inpassingsplan voor de aanleg van het nieuw te bouwen elektriciteitsstation aan de Larserringweg. Het nieuwe elektriciteitsstation is nodig om de capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk op te lossen en om nieuwe ontwikkelingen in Lelystad en omgeving mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 januari gedurende 6 weken ter inzage.    

Wethouder Sjaak Kruis: “TenneT, Liander en de gemeente werken intensief samen om beperkingen van het elektriciteitsnet op te lossen. We liggen goed op schema met de voorbereidingen voor het nieuwe elektriciteitsstation aan de Larserringweg. Dit nieuwe elektriciteitsstation helpt de beperkingen op te lossen in de levering van elektriciteit aan (nieuwe) bedrijven in Lelystad zuid en voor woningbouw in Lelystad zuid op de lange termijn.” 


Bestemmingsplanprocedure 

In maart 2022 is het college akkoord gegaan met het voorstel van netbeheerders Liander en TenneT voor de locatie voor het nieuwe elektriciteitsstation tussen de Larserringweg en de Vlotgrasweg. Deze locatie is gekozen omdat het dicht bij de nieuwe / toekomstige gebruikers in Lelystad Zuid en Lelystad Airport Businesspark (LAB) ligt. Ook landschappelijk is het elektriciteitsstation hier goed in te passen. TenneT en Liander zijn na de locatiekeuze, in samenspraak met de gemeente, aan de slag gegaan met de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure. Hiervoor heeft afstemming plaatsgevonden met samenwerkingspartners en belanghebbenden en zijn onderzoeken uitgevoerd op gebied van archeologie, geluid, natuur en bodemkwaliteit.

Inpassing in het landschap 

Het elektriciteitsstation zal straks zoveel mogelijk opgaan in de omgeving. Als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure is een landschappelijk inpassingplan gemaakt. Uitgangspunt hierbij is geweest om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de omgeving.


Ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 januari ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis. Het is ook digitaal in te zien op de landelijke websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.officielebekendmakingen.nl . Daar zijn ook alle onderzoeken te vinden waaronder het landschappelijk inpassingplan.


Naar verwachting in 2026 in gebruik 

Als de bestemmingsplanprocedure en het vergunningentraject zijn afgerond kan worden gestart met de bouw van het elektriciteitsstation. De verwachting is dat in 2026 het nieuwe elektriciteitsstation in gebruik kan worden genomen.


Onze Ambassadeurs