Provincie Flevoland en gemeenten Urk en Noordoostpolder ondertekenen bestuursovereenkomst

Geschreven door Redactie

Gedeputeerde Jan de Reus van de Provincie Flevoland, wethouder Gerrit Post van de gemeente Urk en wethouder Anjo Simonse van gemeente Noordoostpolder hebben een bestuursovereenkomst voor een nieuwe ontsluitingsweg Urk getekend.

De bestuursovereenkomst is opgesteld op basis van een eerder uitgevoerde verkenning en markeert de start van de zogenaamde planvoorbereidingsfase. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de financiële dekking van het project, de strekking van het project, de ruimtelijke procedures en principe-afspraken over de overdracht van wegen na realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg.

Verkeersgroei

Urk ontwikkelt zich de komende jaren sterk en de huidige Domineesweg (N352) is als enige ontsluitingsweg richting de A6 onvoldoende om de verkeersgroei te kunnen opvangen. Uit de verkenning die in 2020 is uitgevoerd, is gebleken dat met een nieuwe ontsluitingsweg aan de oostzijde van Urk, tussen de Staartweg en de A6, een betere gespreide ontsluiting van Urk naar de A6 ontstaat. Hierdoor zijn verdere toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Daarnaast is het voordeel dat hiermee de bereikbaarheid van het zuidwestelijke deel van de Noordoostpolder wordt verbeterd.

Participatie

In de planvoorbereiding moeten nog veel zaken worden uitgezocht zoals het exacte tracé van de ontsluitingsweg en hoe Staartweg, Urkerweg en de nieuwe Zeeheldenwijk worden aangesloten. Het betrekken van bewoners en belanghebbenden is hierbij een belangrijk onderdeel. Zodra meer bekend is over dit participatietraject wordt hier duidelijk over gecommuniceerd, zodat belanghebbenden hun input kunnen geven.

Realisatie

De uiteindelijke realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg is voorzien in 2027. In de eerder uitgevoerde verkenning is ingeschat, dat de investering voor de aanleg van de ontsluitingsweg in totaal rond de 31 miljoen euro gaat kosten.

Onze Ambassadeurs