Lelystedelingen moeten hun hele leven kunnen wonen in Lelystad

Geschreven door Redactie

Het college van Lelystad heeft de definitieve Woonvisie 2021-2030 en Woonagenda 2021-2025 vastgesteld. Hierin staat dat iedereen die dat wil in Lelystad een leven lang moet kunnen wonen.

‘Dat betekent een groei van Lelystad met een goede mix van woningen voor gezinnen, starters en senioren én een upgrade van bestaande wijken met alle voorzieningen die daar bij horen’, aldus wethouder wonen Adam Elzakalai. “Dat blijkt ook een wens van inwoners uit de verschillende bijeenkomsten die we hebben georganiseerd. Zo bereiden we Lelystad goed voor op de toekomst. Zodat we er over 10 jaar en verder ook nog prettig kunnen wonen. “

Om te komen tot de woonvisie zijn verschillende gesprekken gevoerd met de gemeenteraad en organisaties in de bouwsector, volkshuisvestingssector, de maatschappelijke sector en de zorgsector. Het concept van de woonvisie is ook besproken met inwoners en andere belanghebbenden tijdens vier bijeenkomsten. Belangrijkste punten die daar uit naar voren kwamen: inwoners willen meer variatie in het woningaanbod zodat doorstroming mogelijk is, bij groei van de stad moeten kernkwaliteiten zoals ruimte, water en groen behouden blijven en met de groei van de stad moet ook het voorzieningenniveau groeien.

Al deze input is verwerkt in de definitieve Woonvisie. Een verslag van de resultaten van de inwonersbijeenkomsten is ook apart opgenomen in de bijlage van de Woonvisie. De Woonvisie ligt eind november/begin december ter vaststelling bij de raad.

De definitieve Woonvisie 2021-2030 is te vinden op https://www.lelystad.nl/woonvisie.